Algemene leveringsvoorwaarden

Monkey Squad BV, handelend onder de namen Monkey Squad, SBS Fotomarketing en PhotoBooth Company,  gevestigd en kantoorhoudende te Kieler Bocht 9, 9723 JA te Groningen, hierna te noemen: Monkey Squad

 

Artikel 1  Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Monkey Squad: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van Monkey Squad. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2  Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Monkey Squad en een opdrachtgever waarop Monkey Squad deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Monkey Squad, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Monkey Squad en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de

nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

 

Artikel 3  Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Monkey Squad gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn, tenzij anders overeen gekomen, geldig gedurende 30 dagen. Monkey Squad is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Monkey Squad daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Monkey Squad anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Monkey Squad niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

 

Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst

 1. Monkey Squad zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Monkey Squad het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Monkey Squad aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Monkey Squad worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering

van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Monkey Squad zijn verstrekt, heeft Monkey Squad het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. Monkey Squad is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Monkey Squad is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Monkey Squad kenbaar behoorde te zijn.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Monkey Squad de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Indien door Monkey Squad of door Monkey Squad ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Monkey Squad voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

 

Artikel 5  Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Monkey Squad zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Monkey Squad de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Monkey Squad daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Monkey Squad geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Monkey Squad kunnen worden toegerekend. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

 

Artikel 6  Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Monkey Squad en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Monkey Squad derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting

onder 3).

 

Artikel 7  Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Monkey Squad, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Indien Monkey Squad met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Monkey Squad niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Monkey Squad mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Monkey Squad kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Bovendien mag Monkey Squad het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Monkey Squad, dat in redelijkheid niet van Monkey Squad mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 1. Monkey Squad zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Monkey Squad zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 2. Indien opdrachtgever de door Monkey Squad kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving

van Monkey Squad genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

 

Artikel 8  Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Monkey Squad aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden

berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Monkey Squad op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 2. Monkey Squad heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Monkey Squad kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Monkey Squad kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten

worden voldaan.

 1. Indien betaling binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt zal door Monkey Squad geen toeslag in rekening worden gebracht.
 2. Indien betaling na 30 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 3%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 week, zullen de kosten op de eerste dag van de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht worden. Bij opdrachten met een looptijd langer dan 1 maand zullen de kosten maandelijks in rekening gebracht worden tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 9  Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Deze

buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de som van de hoofdsom en vertragingsrente.

 1. Indien Monkey Squad hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

 

Artikel 10  Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Monkey Squad. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Monkey Squad in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Monkey Squad de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Monkey Squad slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

 

Artikel 11  Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Monkey Squad recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Monkey Squad zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Monkey Squad, zal Monkey Squad in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Monkey Squad extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

 

Artikel 12  Opschorting en ontbinding

 1. Monkey Squad is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

 

na het sluiten van de overeenkomst Monkey Squad ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 1. Voorts is Monkey Squad bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen

welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Monkey Squad op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Monkey Squad de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Monkey Squad behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).

 

Artikel 13  Aansprakelijkheid

 1. Indien Monkey Squad aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Monkey Squad aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Monkey Squad te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking

heeft. De aansprakelijkheid van Monkey Squad voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het totaal verschuldigde honorarium van de verleende opdracht.

 1. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Monkey Squad aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Monkey Squad toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking een van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Monkey Squad is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Monkey Squad of haar ondergeschikten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

 

Artikel 14 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden

gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

 

Artikel 15  Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Monkey Squad geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Monkey Squad niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Monkey Squad worden daaronder begrepen.
 3. Monkey Squad heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Monkey Squad haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Monkey Squad ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Monkey Squad gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

 

Artikel 16  Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Monkey Squad gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Monkey Squad zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Monkey Squad niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 17  Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Monkey Squad zich de rechten en bevoegdheden voor die Monkey Squad toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Monkey Squad verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Monkey Squad worden verveelvoudigd,

openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 1. Monkey Squad behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18  Monsters en modellen

 1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij een opdracht ter van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 19 Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, medewerkers van Monkey Squad of van ondernemingen waarop Monkey Squad ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 20  Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Monkey Squad is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Monkey Squad het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 13).

 

Artikel 21 Annulering van de opdracht

Indien de opdrachtgever de  opdracht moet annuleren, zal volgens onderstaand schema een percentage van de vergoeding in rekening worden gebracht

 • Tot 28 dagen voor aanvangsdatum                         0 % vergoeding van de opdracht
 • Tot 14 dagen voor aanvangsdatum                         25% vergoeding van de opdracht
 • Tot 7 dagen voor aanvangsdatum                           50 % vergoeding van de opdracht
 • Minder dan 7 dagen voor aanvangsdatum            100 % vergoeding van de opdracht

Artikel 22  Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Monkey Squad en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 23 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

deze overeenkomst kan hier gedownload worden.